فرهنگ لغت داروهای گیاهی

فرهنگ لغت داروهای گیاهی
ارسال شده در : شنبه 27 آذر 1395 ساعت 02:39:16

1- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن 2- آذر بوی(چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم 3- آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی 4- آرغیس : پوست ریشه زرشک 5- آس : مورد، مرسین، ادهیره 6- آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی 7- آفتاب گردان : حشیشةالعقرب، صامریوما 8- آلو : اجاص، برقوق 9- آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا 10- آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم 11- آملج : آمله 12- آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد 13- آناغالس : مرزنجوش نبطی 14- آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی 15- آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی 16- آهک : کلس، اکسید کلسیم 17- آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد 18- آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم 19- آهن : حدید، لوهه 20- ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک 21- ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس 22- ابرون : حی العالم، همیشه بهار 23- ابریسم : ابریشم 24- ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول 25- ابوقانس : غاسول رومی 26- ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر 27- اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا 28- اترج : ترنج، بخوره 29- اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو 30- اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت 31- اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی 32- اجاص : آلو 33- احریض : قرطم 34- اخثاء : سرگین 35- اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین 36-اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا 37- ارجوان : ارغوان 38- ارز : برنج، حاپول 39- ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا 40- ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان 41- اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر 42- اسپرک : خزام بلیخه 43- اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ 44- اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق 45- اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی 46- استبرق : عشر 47- استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو 48- اسراش : سریش خنثی، اشراس 49- اسفرزه : اسپغول 50- اسفاناخ : سوماخیوس 51- اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل 52- اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس 53- اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی 54- اسود : اهلیلج 55- اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی 56- اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر 57- اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک 58- اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره 59- اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود 60- اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی 61- اصطرک : اشترک 62- اصفر : اهلیلج 63- اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه 64- اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن 65- افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل 66- افربیون : فرفیون 67- افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو 68- افیون : تریاک، شیره خشخاش 69- اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو 70- اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید 71- اقط : کشک، قروت 72- اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید 73- اکت مکت : نوعی سنگ هندی است 74- اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک 75- اگر : وج، اگیر 76- آمله : املج 77- امبر باریس : زرشک 78- انار : رمان 79- انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث 80- انتیمون : انتیموان 81- انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان 82- انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر 83- انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن 84- انجیر : هنجیر، تین 85- انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی 86- انفحه : پنیر مایه 87- انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه 88- انگور : عنب، اوزوم، ناکهه 89- انیسون : بادیان رومی، رندنی 90- انیسون بری : بادیان ختایی 91- اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است 92- ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی 93- ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی 94- بابونج : بابونه 95- بادام تلخ : لوز المر 96- بادام شیرین : لوز الحلو، لوز 97- بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان 98- باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک 99- بادنجان : باذنجان، پیکن 100- بادیان : رازیانه، رازیانج 101- بادیان ختایی : انیسون بری 102- بادیان رومی : انیسون 103- بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل 104- باسلیق : رال، سندروس 105- باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی 106- باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول 107- بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان 108- بالنگ : بالنج 109- بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعة الرجال 110- برگ بو : رند، غار 111- برنج : ارزن 112- برنجاسف : قیصوم، بومادران نر 113- برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ 114- بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا) 115- بسپایک : بسفایج، کهنکالی 116- بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی 117- بسد : مرجان، بیخ مرجان 118- بشام : بلسان 119- بصل : پیاز 120- بطیخ : خربزه 121- بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه 122- بطیخ الملیون : گرمک 123- بقس : شمشاد 124- بقلة الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین 125- بقلة الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ 126- بکتر : فلوس، خیار چنبر 127- بلادر : بهلاوه 128- بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر 129- بلاط : سنگ مرمر 130- بلبوس : اسقوردیون 131- بلح : غوره خرما، خرمای نارس 132- بلوط : مازو 133- بلیلج : بلیله، بهره 134- بن : درخت قهوه، رک قهوه 135- بندق : فندق 136- بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه 137- بورق : بوره، تنکار، نطرون 138- بوزیدان : مستعجله، لوکری 139- بومادران : برنجاسف 140- به : سفرجل، حیوا 141- بهار نارنج : نارنج 142- بهمن : دو جور است، سرخ و سفید 143- بید : صعصاف 144- بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند 145- بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی 146- بید مشک : خلاف البلخی 147- بیض : تخم مرغ 148- پسته : فستق 149- پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ 150- پنیر مایه : انفحه 151- پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق 152- پونه کوهی : مشک طرامشیع 153- پیچک : نوعی لبلاب، عشقه 154- تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق 155- تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره 156- تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود) 157- تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده 158- تبغ : تنباکو، توتون 159- تبن : کاه 160- تبن مکی : اذخر 161- ترشک : حماض، ترشه 162- ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری 163- ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند 164- تره : گندنا، کراث 165- ترتیزک : جرجیر، شاهی 166- تفاح : سیب درختی 167- تمر : خرما، کهجور 168- تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش 169- توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود 170- توت : فرصاد 171- تیواج : پوست زبان گنجشک 172- ثعلب : بوزیدان 173- ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده 174- ثوم : سیر بستانی 175- جاکسو : تخم قدومه یا تودری 176- جبن : پنیر 177- جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی 178- جزر : هویج، کاجر 179- جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل 180- جعده : مریم نخودی، کلپوره 181- جفت الفستق : پوست روی پسته 182- جلجلان : گشنیز، کزبره 183- جلغوزه : میوه صنوبر 184- جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر 185- جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی 186- جو : شعیر 187- جوز : گردو، اخروت 188- جوز بویا : جوز الطیب 189- جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه 190- جیوه : زیبق، سیماب 191- جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود 192- چای سبز : چای ختایی 193- چغندر : سلق 194- حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی 195- حزا : نوعی از سداب 196- حزنبل : نوعی بهمن 197- حسن لبه : حصی لبان 198- حل : کنجد، سمسم 199- حلبه : شنبلیله، شنبلید 200- حماض : ترشک 201- حنطه : گندم،کیهون 202- حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست 203- خارشتر : گیاه ترنجبین 204- خبازی : پنیرک 205- خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن 206- خبه : خاکشیر 207- خربزه : بطیخ 208- خربق سیاه : کندش 209- خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد 210- خردل سیاه : خردل خوراکی معروف 211- خرفه : بقلة الزهرا 212- خرما : تمر 213- خروع : بید انجیر 214- خزامی : شب بو، خیری 215- خس : کاهو، خاس 216- خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است 217- خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا 218- خل : سرکه 219- خلاف البلخی : بید مشک 220- خمر : شراب 221- خوخ : شفتالو، هلو 222- خولنجان : خسرو دارو 223- خون سیاوشان : دم الاخوین 224- خیار چنبر : فلوس 225- دارچین ختایی : سلیخه 226- دار فلفل : فلفل دراز، پیپل 227- درمنه : شیح، شیح ارمنی 228- درونج : درونک، درونه 229- دلب : چنار، صنار 230- دم الاخوین : خون سیاوشان 231- دند : بید انجیر ختایی 232- دوالک : اشنه 233- دود القز : کرم ابریشم 234- دوقو : تخم شقاقل 235- دهن : روغن 236- ذباب : مگس 237- رازیانج : رازیانه 238- رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ 239- رازیانه رومی : انیسون 240- راسن : زنجبیل شامی 241- رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ) 242- راوند : ریوند، ریشه ریواس 243- رجله : خرفه 244- رمان : انار 245- روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو 246- روپاس : تاجریزی سیاه 247- روس : سماق 248- روغن : دهن 249- ریباس : راوند 250- زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک 251- زبد : کره، مسکه 252- زبیب : مویز 253- زجمول : کشوث 254- زرآوند مدهرج : زرآوند ماده 255- زردچوبه : عروق الصفر 256- زرنباد : جدوار 257- زفت : صمغ صنوبر 258- زنجبیل : سونتهه 259- زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف 260- زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه 261- زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی 262- زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون 263- زیره نبطی : زیره سبز 264- ساذج هندی : تیزپات 265- سپستان : سبستان، لسوره 266- سداب : دو نوع است: بری و بستانی 267- سرنج : سلیقون 268- سرو کوهی : ابهل 269- سقز : بنه 270- سقمونیا : محموده 271- سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است 272- سعد : سعد کوفی 273- سلیخه : دارچین ختایی 274- سلیقون : سرنج 275- سنبل : ناردین 276- سنبل الطیب : علف گربه، والریان 277- سنبل هندی : آنژلیکا 278- سنجد : غبیرا 279- سندروس : صمغ سندروس، کهربا 280- سنگ سرمه : اثمد 281- سورنجان : بربری 282- سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی 283- سوسن : یاسمین 284- سوسن آسمانی : ایرسا 285- سیاهدانه : حبة السودا 286- سیب : تفاح 287- سیر : ثوم 288- شاهتره : شاهترج، شیطره 289- شاهدانه : شاهدانج، قنب 290- شاهی : ترتیزک 291- شبت : شوید 292- شب یمانی : زاج سفید 293- شراب : در زبان عربی بمعنی نوشیدنی و اصطلاحا بمعنی شربت است 294- شعیر : جو 295- شفتالو : خوخ 296- شکر تیغال : مان گیاه، تیهال 297- شلجم : شلغم، لفت 298- شمشاد : بقس 299- شنبلیله : حلبه 300- شونیز : سیاه دانه 301-شوید : شبت 302- شیتره : شاهتره 303- شیح : درمنه 304- شیر : لبن 305- شیرین بیان : سوس 306- صبر زرد : ایلیا 307- صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است 308- صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر 309- صفصاف : بید 310- صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است 311- عدس : مرجومک، مسور 312- عقاب : نوشادر 313- عفص : مازو، مازو پهل 314- علیق : تمشک 315- عنب : انگور 316- عنب الثعلب : تاجریزی سیاه 317- عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید 318- عنزروت : انزروت 319- عنصل : اسقیل 320- غبیرا : سنجد 321- فجل : ترب 322- فرصاد : توت 323- فستق : پسته 324- قارچ : فطر 325- قارچ چمن : غاریقون 326- قازیاغی : اطریلال 327- قاقله کبار : هل باد 328- قداح : بهارنارنج 329- قدومه : تودری 330- قردمانا : کراویه، زیره دشتی 331- قرص الظهر : بلادر 332- قرصعنه : شقاقل 333- قرص کمر : بلاذر 334- قرنفل : میخک 335- قطن : پنبه 336- قطونا : اسفرزه 337- قلقطار : زاج زرد 338- قلومس : تنباکو 339- قیصوم : بومادران 340- کاسنی : هندبا 341- کاشم : انجدان رومی 342- کاکنج : عروس پشت پرده 346- کتیرا : کثیرا 347- کدو : قرع 348- کرچک : بید انجیر 349- کراویه : زیره سبز، زیره رومی 350- کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی 351- کزبزه : گشنیز، جلجلان 352- کف دریا : زبد البحر 353- کلپوره : جعده 354- کمون : زیره 355- کنجد : سمسم 356- کنجده : انزروت 357- کوله پر : انجدان رومی 358- کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج 359- گز : اثل 360- گزنه : انجره 361- گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان 362- گل عنبر بو : جعده 363- لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند 364- لبان : کندر 365- لسان البقر : زبان گاو 366- مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا 367- مازو : عفص 368- مامیثا : خشخاش بحری 369- ماهی روبیان : میگو 370- محموده : سقمونیا 371 - مخلصه : گل کتانی 372- مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما 373- مریم نخودی : جعده 374- مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید 375- مشک طرامشیع : پونه کوهی 376- مصطکی : علک رومی 377- مقل : نوعی صمغ است 378- ملح : نمک 379- مورد : آس 380- مویز : زبیب 381- میخک : قرنفل 382- نعناع : نعنع 383- نوشادر : کلرور آمونیم 384- نیلوفر : نیلو پهل 385- وج : اگر 386- وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود) 387- هل باد : هل کبار، قاقله کبار 388- هلیله : اهلیلج 389- هلیمو : ریشه ترشک صحرایی 390- همیشه بهار : ابرون 391- هندبا : کاسنی 392- هندوانه : بطیخ الهندی 393- هندوانه ابوجهل : حنظل 394- هویج : جزر 395- هویج صحرایی : شقاقل 396- یاقوت : از سنگهای قیمتی است 397- یبروج : مهرگیاه 398- یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود 399- یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان 400- یمسو : شوره

0 نظر
Security Code
خدمات کلینیک
نیاوران، بین یاسر و مژده ، نبش معظمی ، پلاک ۳۲۹ ، طبقه ۵ شرقی ، واحد ۲۷ همه روز ۸ الی ۱۸ تلفن : 22397913
ونک، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، ساختمان مهر، پلاک 34، واحد 3 همه روزه بجز شنبه ها صبح و عصر تلفن : 88205805